Quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Họ Trương Việt Nam

Thứ ba - 13/05/2014 04:59
Quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động chính thức của Hội đồng Họ Trương Việt Nam được ban hành tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất ngày 21/04/2013, được lấy ý kiến rộng rãi và chính thức công bố tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Hội đồng Họ Trương Việt Nam ngày 20/04/2014 tại Hà Nội.
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
--------------------&------------------
 
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

 
CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG


Điều 1: Tên và trụ sở
Tên: Hội đồng họ Trương Việt Nam
Trụ sở của Hội đồng họ Trương Việt Nam đặt tại Hà Nội và có đại diện ở một số khu vực: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam


Điều 2: Tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội đồng
Hội đồng họ Trương Việt Nam là một tổ chức xã hội tự nguyện, phi lợi nhuận, tập hợp những người họ Trương sống tại Việt Nam và người họ Trương Việt Nam sống ở nước ngoài, trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội đồng họ Trương Việt Nam được thành lập năm 2013, tại Hà Nội là tổ chức đại diện cho họ Trương Việt Nam trên bất cứ diễn đàn nào.
Hội đồng họ Trương Việt Nam tổ chức vận động, thu hút đông đảo những người trong cùng dòng tộc cả nước và cư trú ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động nhằm:
- Kết nối các tộc họ Trương trong cả nước; tìm về cội nguồn dòng họ, sưu tầm bổ sung tư liệu cho gia phả họ Trương, gia phả các tộc, chi, phái họ Trương, làm cầu nối giữa các chi phái trong cả nước, hướng dẫn giúp đỡ tư liệu cho người trong họ tìm hiểu về dòng họ.
- Tăng cường tình đoàn kết tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ những cá nhân, gia đình đặc biệt khó khăn… nhằm xây dựng Hội đồng họ Trương Việt Nam Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển
- Tôn vinh và tri ân công đức của tổ tiên. Vinh danh Danh nhân là người họ Trương
- Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn, tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ, xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên. Giúp đỡ nhau tìm hiểu lịch sử, truyền thống họ Trương và tôn vinh những giá trị, bản sắc tốt đẹp của dòng họ.
- Sưu tầm, biên soạn để xuất bản các loại ấn phẩm (sách, tập san…) và trang thông tin điện tử (website) nhằm đưa những thông tin, tài liệu giới thiệu, tôn vinh công lao của cha ông, tuyên dương những thành tựu xuất sắc của người họ Trương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.


CHƯƠNG II : NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM


Điều 3: Tổ chức của Hội đồng
Hội đồng họ Trương Việt Nam gồm: Thường trực hội đồng, đại diện Hội đồng ở các khu vực và các Ban chuyên trách.
Hội đồng họ Trương Việt Nam toàn quốc do hội nghị đại biểu đề cử và bầu ra chủ tịch, các phó chủ tịch, các uỷ viên Hội đồng, các trưởng Ban chuyên trách.


1. Hội đồng họ Trương Việt Nam có thường trực Hội đồng gồm:  
- Chủ tịch
- Phó Chủ tịch thường trực
- Phó Chủ tịch phụ tách Đào tạo, khuyến học, xã hội
- Phó Chủ tịch phụ trách kết nối tộc phả, tư liệu
- Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế - tài chính
- Phó Chủ tịch Phụ trách đối ngoại
- Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Miền Bắc (từ tỉnh Ninh Bình trở ra)
- Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên (từ Đà Nẵng tới Bình Thuận)
- Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Miền Nam (từ Bình Dương trở vào)
- Một Ủy viên Hội đồng phụ trách khu vực phía Bắc miền Trung (từ tỉnh Thừa Thiên Huế tới tỉnh Thanh Hóa)
- Chánh Văn phòng
- Trưởng ban khuyến học, khuyến tài, xã hội
- Trưởng ban kết nối tộc phả, tư liệu
- Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương Việt Nam
- Trưởng ban trang mạng họ Trương Việt Nam


2. Các ban chuyên trách:      
- Văn phòng
- Ban Kết nối tộc phả, tư liệu
- Ban Kinh tế - tài chính
- Ban khuyến học, khuyến tài và xã hội
- Ban Kiểm tra
- Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương Việt Nam
- Trang mạng họ Trương Việt Nam


3. Các ủy viên Đại diện hội đồng địa phương
Chủ tịch Hội đồng họ Trương địa phương tỉnh (thành phố) là Ủy viên đại diện Hội đồng họ Trương Việt Nam
Mỗi ban chuyên trách có 1 cấp trưởng, các phó ban và một số thành viên.
Chức năng nhiệm vụ, qui tắc làm việc, mối quan hệ trong hội đồng sẽ được qui định cụ thể trong Qui chế hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam. Các thành viên trong Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, chủ động triển khai công việc thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách và có sự phối hợp với các đơn vị liên quan để thúc đẩy hoạt động và hoàn thành tốt công tác được giao
Việc thành lập Hội đồng họ Trương của địa phương cấp tỉnh (thành phố) với sự nhất trí của Hội đồng họ Trương Việt Nam


Điều 4: Nguyên tắc hoạt động
Toàn bộ các công việc và hoạt động của dòng họ phải được Thường trực hội đồng họp, trao đổi và nhất trí (đồng thuận). Những công việc không được thường trực hội đồng thống nhất thì không được làm. Các phó chủ tịch và các Ban chuyên trách có nhiệm vụ giúp thường trực Hội đồng họ Trương Việt Nam, giải quyết các công việc của dòng họ.
Hội đồng họ Trương Việt Nam toàn quốc là Ban chấp hành - cơ quan đại diện cao nhất của dòng họ giữa hai kỳ đại hội đại biểu toàn quốc và do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra .
Hội đồng họ Trương Việt Nam quyết định những chủ trương, biện pháp thi hành những nghị quyết của Đại hội đề ra
Thường trực Hội đồng họ Trương Việt Nam định kỳ họp 3 tháng một lần và họp vào đầu xuân mỗi năm (sau Tết âm lịch), thời gian họp cụ thể do Chủ tịch Hội đồng ấn định.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam vì lý do vắng mặt thì phó Chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch điều hành công việc
Chánh văn phòng có nhiệm vụ phối hợp, đôn đốc các ban chuyên trách để hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quy chế, nhằm giúp thường trực Hội đồng thực hiện kế hoạch đề ra.
Tất cả văn bản, biên bản và các quyết định trong các nhiệm kỳ họp của thường trực hội đồng được ghi chép và lưu giữ tại Văn phòng. Những công việc quan trọng của Hội đồng họ Trương Việt Nam phải được thông báo cho Hội đồng họ Trương ở các khu vực và địa phương biết.
Các ban chuyên trách phải báo cáo công tác của mình trong các kỳ họp để thường trực Hội đồng cho ý kiến.
Các tộc họ Trương ở các địa phương nếu mời Hội đồng họ Trương Việt Nam về dự lễ hội hoặc khánh thành nhà thờ và các hoạt động khác phải có giấy mời hoặc cử người đến mời. Trên cơ sở đó, thường trực hội đồng sẽ có quyết định
Các cá nhân không được phát ngôn, phát tán tài liệu về họ Trương Việt Nam trái với tôn chỉ, mục đích cũng như quy chế hoạt động và kế hoạch công tác của Hội đồng họ Trương Việt Nam do thường trực Hội đồng đề ra.
Các cá nhân không được mượn danh Hội đồng họ Trương Việt Nam quyên góp tài chính và đối ngoại khi không được thường trực Hội đồng giao nhiệm vụ.
Hội đồng họ Trương Việt Nam có con dấu và mẫu giấy giới thiệu, do Văn phòng quản lý con dấu, giấy giới thiệu và dấu chức danh của Hội đồng họ Trương Việt Nam để tiện theo dõi mọi hoạt động của dòng họ.


Điều 5: Tài chính và tài sản của Hội
Tài chính của Hội đồng họ Trương Việt Nam hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật Việt nam và quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam.
Nguồn tài chính của Hội đồng họ Trương Việt Nam bao gồm: Tài chính, tài sản cố định, các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của hội đồng được tạo ra từ nguồn tài chính của hội. Tài chính của Hội đồng sẽ được tổng kết, báo cáo hàng năm trong hội nghị toàn thể của Hội đồng.


CHƯƠNG III : QUĨ HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM


Điều 6: Các khoản thu của Quỹ  Hội đồng họ Trương Việt Nam
Quỹ Hội đồng họ Trương Việt Nam được hình thành từ các khoản thu sau:
- Tiền quy định đóng góp của người họ Trương, các doanh nhân trong Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trương Việt Nam
- Tiền tự nguyện đóng của các cá nhân và tập thể trong, ngoài họ
- Các khoản thu bằng tiền (kể cả ngoại tệ), bằng hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.


Điều 7: Các khoản chi của Quỹ Hội đồng họ Trương Việt Nam
Quỹ Hội đồng họ Trương Việt Nam được chi cho các khoản sau:
- Chi cho các hoạt động thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng họ Trương Việt Nam về đối nội, đối ngoại và hành chính văn phòng.
- Thăm hỏi và giúp đỡ những thành viên khi gặp khó khăn đặc biệt.
- Khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân  của trong dòng họ có thành tích hoạt động xuất sắc. Khen thưởng con cháu họ Trương có thành tích học tập, đặc biệt xuất sắc, học sinh có nghị lực đặc biệt vượt khó
- Phụ cấp cho những cán bộ chuyên trách của Hội đồng (khi có điều kiện).


Điều 8: Quản lý quỹ  Hội đồng họ Trương Việt Nam
Quỹ Hội đồng họ Trương Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm quản lý tập trung, thống nhất. Việc lập dự toán chi, tiêu, sử dụng quĩ, tài sản; chế độ báo cáo tài chính của Qũy phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định  của Điều lệ này và quy chế hiện hành của Bộ Tài chính.


CHƯƠNG IV: THÀNH VIÊN


Điều 9: Thành viên
Tất cả các cá nhân là trai, gái, dâu, rể là con cháu của dòng Họ Trương Việt Nam ở trong nước, kiều bào ở nước ngoài tán thành tôn chỉ mục đích của Hội đồng, tự nguyện tham gia và thông báo cho Ban thường trực của Hội đồng biết thông qua tộc họ Trương của thành viên, sẽ là các thành viên  của Hội đồng.


Điều 10: Nhiệm vụ của thành viên
Chấp hành Điều lệ và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng họ Trương Việt Nam, tích cực tham gia mọi hoạt động của Hội đồng.
Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội đồng trong và ngoài nước để thu hút thành viên mới và mở rộng phạm vi hoạt động của Hội đồng.
Đóng góp công sức lao động, tài sản (hiện vật hoặc tiền) trên tinh thần tự nguyện để xây dựng tổ chức và Quỹ Hội đồng họ Trương Việt Nam


Điều 11: Quyền hạn của thành viên:
Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Hội đồng; được thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong các hội nghị và các công việc của dòng họ.
Được tham dự các hoạt động do Hội đồng tổ chức như hội họp, tham quan, khảo sát trong, ngoài nước, du lịch tìm về cội nguồn; được thăm hỏi, khi gặp khó khăn đặc biệt hoặc hoạn nạn theo khả năng của tổ chức nơi đó.
Được rút khỏi danh sách thành viên khi muốn xin ra khỏi Hội đồng họ Trương Việt Nam và thông báo với Hội đồng họ Trương Việt Nam biết.


CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Điều 12: Khen thưởng và xử lý vi phạm


Hàng năm họp định kỳ thường trực hội đồng xem xét khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ hoặc hoạt động nghề nghiệp, khuyến học. Quỹ khen thưởng lấy từ nguồn tài chính của hội và do Thường trực Hội đồng quyết định.


Thường trực hội đồng sẽ xem xét, xử lý tuỳ theo mức độ, thậm chí có thể bị khai trừ khỏi Hội đồng họ Trương Việt Nam đối với các thành viên vi phạm tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc và quy chế của Hội đồng họ Trương Việt Nam.


Hội đồng họ Trương Việt Nam và các Ban chuyên trách có nhiệm kỳ 3 năm. Trong quá trình hoạt động, các thành viên của Hội đồng, thường trực hội đồng và các ban chuyên trách làm việc không có hiệu quả, hoặc có tên nhưng không tham gia hoạt động thì phải bổ sung thay thế.


CHƯƠNG VI : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.
Điều 13: Trách nhiệm thực hiện
Các thành viên trong Hội đồng họ Trương Việt Nam căn cứ vào quy chế này để cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ và nghiêm chỉnh chấp hành, không được trái với tinh thần chỉ đạo của Thường trực Hội đồng.
Các cá nhân và tổ chức thành viên của Hội đồng họ Trương Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ theo bản Điều lệ này trong mọi hoạt động.
Bản quy chế này được Thường trực Hội đồng họ Trương Việt Nam thống nhất tại Đại hội Đại biểu họ Trương toàn quốc lần thứ nhất và có giá trị thực hiện ngay.


Điều 14: Thời hiệu và sửa đổi
Bản quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam này bao gồm 6 chương và 14 điều, đã được Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc họ Trương Việt Nam mới có quyền sửa đổi Quy chế này

 

- Đề nghị ghi rõ nguồn "Cộng đồng Họ Trương Việt Nam - http://hotruong.net" khi sử dụng lại các thông tin có bản quyền riêng của trang web này.
- Đề nghị bảo lưu các bản quyền được sử dụng trên Trang Cộng đồng Họ Trương Việt Nam khi quý vị sử dụng lại.

Trân trọng cảm ơn!
 Từ khóa: Họ Trương Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay16,866
  • Tháng hiện tại211,321
  • Tổng lượt truy cập9,090,624

banner trai
 
banner right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây