Lý lịch của một Võ tướng - Võ Đại Khoa": Phó Bảng Võ Trương Văn Chỉnh

Thứ bảy - 18/07/2015 20:48
Gia phả của họ Trương ở Phú Hòa thuộc xã Phú Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình có ghi chép lại "Lý lịch của một Võ tướng - Võ Đại Khoa" : Phó Bảng Võ Trương Văn Chỉnh
Trương Văn Chỉnh là ông Tổ đời thứ 14 của dòng họ Trương Công. Họ Trương Công này ở Phú Thủy đến nay đã có 21 đời. Ông Trương Văn Giáo, ở đời thứ 15 của dòng họ là con thứ của ông Trương Văn Chỉnh đã sao lại lý lịch của cha để trình lên cơ quan Cai tỉnh xin được Tỉnh công nhận chức danh Viên tử do anh ruột là Trương Văn Tích (con bà vợ cả của ông Chỉnh) 
 
      
NỘI DUNG CỦA BẢN LÝ LỊCH CỦA ÔNG TRƯƠNG VĂN CHỈNH
Phiên âm: Quảng Bình tỉnh, Quảng Ninh phủ, Phong Đăng huyện, Mỹ Lộc
tổng, Phú Hòa xã, Cấm thôn, Trương Văn Chỉnh hiện lỵ tại Hà Tĩnh tỉnh, Phó Lãnh binh chi chức, cung lục lý lịch phẩm hàm đẳng, nhân:
Tự Đức thập tứ niên: Điền thứ thuộc Vũ Lâm doanh Tả dực hậu Nhất vệ, Nhị đội binh.
Thập thất niên: Ứng thí hạng Trung Nhị trường, thúc nhập Kinh kỳ Võ Sanh vệ, Ngũ đội.
Thập cửu niên thất nguyệt: Sát hạch dự tại Ưu hạng.
Nhị thập niên: Sát hạch dự Trung bình hạng, Mông ký danh dĩ cấp Bằng Đội trưởng dụng.
Nhị thập nhất niên: Hương thí dự trúng Võ Cử, sung Võ Học đường học tập.
Nhị thập nhị niên: Hội thí dự trúng Võ Phó bảng.
Nhị thập tam niên tứ nguyệt nhật: Mông bổ Nội vệ Thất đội Chánh đội trưởng Thí sai Suất đội. Thị niên thập nguyệt nhật: Phụng sung Thanh Hóa tỉnh Võ thí tràng Quản biện. Thị niên: sát hạch trọng đông dự trúng Bình hạng.
Nhị thập tứ, nhị thập ngũ đẳng niên: Sát hạch trọng đông dự tại Thứ hạng.
Nhị thập lục niên lục nguyệt nhật: Thừa cấp Bằng quản tương Dương, Tiệp nhị Vệ tính binh nhung Ninh Bình tỉnh.
Nhị thập thất niên: Dĩ can cai tỉnh thành thất thủ chi án, Mông đắc cách lưu. Thị niên: sát hạch trọng đông dự tại Thứ hạng.
Nhị thập bát niên nhị nguyệt nhật: Triệu hồi đạo ngũ. Ngũ nguyệt nhật: Thừa phái trú phủ An Áo (Yên Úc) đồn dĩ tiểu phỉ, y đồn thắng trạng, Mông cải giáng nhị cấp lưu. Thị niên: Sát hạch trọng đông dự tại Thứ hạng.
Nhị thập cửu niên chánh nguyệt nhật: Quản tương Nội vệ tính binh nhung Ninh Bình tỉnh, sát hạch trọng đông dự tại Thứ hạng. Thập nhị nguyệt nhật: Mông bổ thị Tinh binh Chánh đội trưởng Suất đội sung Nội vệ quyền Hiệp quản, nhưng đới giáng nhị cấp lưu.
Tam thập niên chánh nguyệt nhật: Phái nhung Nam Định tỉnh. Bát nguyệt nhật cung ngẫu Ngũ tuần Đại khánh tiết, Mông thưởng nhất nguyệt bán bổng tiền. Thị niên sát hạch trọng đông dự tại Bình hạng.
Tam thập nhị niên tam nguyệt nhật: Triệt hồi tỉnh ngũ. Lục nguyệt nhật: dĩ can tiền thứ phái Nhung Ninh Bình cai Tỉnh hữu dự sở tổn thương trừ thảng hạng, Mông đắc phân thành thanh bồi. Ngũ nguyệt nhật: Cung ngẫu Thất tuần Đại khánh tiết, Mông thưởng nhất nguyệt bổng tiền. Thập nguyệt nhật: Phụng phái Hà Nội tỉnh Võ thí tràng Phân khảo.
Tam thập tam niên chánh nguyệt nhật: Dĩ can huấn luyện tính binh bất tinh, Mông đắc cát bổng cửu cá nguyệt. Thị niên tứ nguyệt nhật: Mông bổ thụ Cấm binh Cai đội sung Hiệp quản. Thị niên lục nguyệt nhật: Thừa tại Tỉnh sát hạch dự tại Ưu hạng.
Tam thập tứ niên thất nguyệt nhật: Thừa phái quản tương Nội vệ tính binh trú thủ Thục Luyện đồn.
Tam thập ngũ niên tam nguyệt nhật: Triệt hồi tỉnh ngũ.
Tam thập lục niên thất nguyệt nhật: Khâm phụng ân chiếu thưởng gia nhất cấp. Thị niên chánh nguyệt nhật: Mông thưởng đồng quân công gia nhất cấp. Thị niên cửu nguyệt nhật: Mông thăng thụ Quản cơ hàm.
Hàm Nghi nguyên niên ngũ nguyệt nhật: Thự Hà Tĩnh tỉnh Bố chánh sứ Lê ... vi Trích lục sự: Tiền tiếp Binh Bộ Lục tự tại tỉnh triệp tương y viên khả kham đại trúng tỉnh Phó lãnh binh chi chức. Bổn niên tam nguyệt nhị thập nhị nhật Phụng Chỉ trước bạ ký án sỹ khuyết lánh chuẩn khâm thử đẳng, nhân hợp thành Trích lục Tuân phụng tu chí Trích lục giả.
      Hữu trích lục:
Tân Mông ký bổ Phó lãnh binh Tiệp Võ vệ Quản cơ sung Hiệp quản Trương Văn Chỉnh tuân phụng.
Hàm Nghi nguyên niên lục nguyệt nhật: Hà Tĩnh tỉnh thự Bố chánh sứ Lê ..., lĩnh Án sát sứ Trịnh ... vi Bằng cấp sự: chiếu đắc tại tỉnh Phó lãnh binh hiện hạ quyền Lãnh binh thương ủy nhu viên: sát đắc y viên vi nhân cường cán, tự kinh hữu Chỉ ký bổ Phó lãnh binh sở ưng quyền lĩnh trừ lánh, tư Cơ Mật viện tri chiếu, ngoại hợp hành Bằng cấp y viên quyền lĩnh bổn tỉnh Phó lãnh binh. Phàm sự hợp quyền Lãnh binh quan đốc suất thuộc tỉnh quản suất đẳng sai phái chư công vụ yếu kỳ thỏa tế. Thiết vật thị thường thị khả tu chí Bằng cấp giả.
Hữu Bằng cấp:
Quản cơ sung Tiệp Võ vệ Hiệp quản quyền lĩnh Phó lãnh binh Trương cứ thử.
Hàm Nghi nguyên niên thất nguyệt nhật: Hà Tĩnh tỉnh Bố chánh sứ Lê ... Án sát sứ Trịnh, vi Bằng cấp sự: Hiện hạ hữu Chỉ ký bốt Phó lãnh binh, khả kham thương ủy trừ lánh Phụng giáp triệp. Ngoại hợp hành Bằng cấp y viên sung tác vy Phó lãnh binh. Phàm chư binh sự thương đồng chánh, phó Lãnh binh quan đốc biện yếu kỳ thỏa tế. Nhược sở sự phất kiền hữu công pháp tại tu chí Bằng cấp giả.
Hữu Bằng cấp:
Tiệp Võ vệ Quản cơ sung Hiệp quản tân sung tác vi Phó Lãnh binh Trương cứ thử.
 
 
Dịch nghĩa:
Ông Phó lãnh binh Trương Văn Chỉnh quê quán tại thôn Cấm, xã Phú Hòa, tổng Mỹ Lộc, huyện Phong Đăng, phủ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hiện chỉ huy quân sự tại Hà Tĩnh xin cung kính lập bản lý lịch về phẩm hàm hàng năm như sau:
Năm Tự Đức thứ 14: Nhập ngũ phục vụ trong Đội 2 của Vệ 1 thuộc Tả Dực hậu trong Vũ Lâm Doanh.
Năm Tự Đức thứ 17: Dự thi võ trúng Trường Nhì nên được vào Huế học võ thuật ở Đội 5 của kinh kỳ Võ Sanh vệ.
Tháng 7 năm Tự Đức thứ 19: Dự sát hạch quân vụ đạt hạng Ưu.
Năm Tự Đức thứ 20: Dự sát hạch quân vụ đạt hạng Bình và đã được ghi tên để cấp Bằng Đội trưởng dụng.
Năm Tự Đức thứ 21: Dự thi Hương đạt Võ Cử, được học tập ở Võ Học đường
Năm Tự Đức thứ 22: Dự thi Hội đỗ Phó bảng Võ.
Tháng 4 năm Tự Đức thứ 23: Được giữ chức Chánh đội trưởng Thí sai Suất đội chỉ huy đội 7 thuộc Nội vệ. Tháng 10 năm ấy: Được cử đi làm quản biện của Võ thí tràng tỉnh Thanh Hóa. Mùa đông năm ấy dự sát hạch công vụ đạt hạng Bình.
Các năm Tự Đức thứ 24 và 25: Sát hạch công vụ đều đạt hạng Thứ.
Tháng 6 năm Tự Đức thứ 26: Được cử làm Chỉ huy quân sĩ ở hai vệ Dương, Tiệp của tỉnh Ninh Bình.
Năm Tự Đức thứ 27: Do can tội để mất thành trì của tỉnh Ninh Bình nên đã bị cách chức, nhưng vẫn được phép phục vụ quân ngũ, đái tội lập công. Mùa đông năm ấy: Dự sát hạch công vụ đạt hạng Thứ.
Năm Tự Đức thứ 28: Được trở về đơn vị cũ. Tháng 5 năm ấy: Được phái đi giữ đồn An Úc (Yên Áo) để dẹp bọn Phỉ nổi loạn. Nhờ đánh dẹp thắng lợi nên được sửa lại án cách chức thay bằng giáng 2 cấp, lưu lại phục vụ quân ngũ. Mùa đông năm ấy dự sát hạch đạt hạng Thứ.
Tháng giêng năm Tự Đức thứ 29: Lại được cử giữ chức Chỉ huy quân sĩ ở Nội vệ tỉnh Ninh Bình. Mùa đông năm ấy: Dự sát hạch công vụ đạt hạng Thứ. Tháng chạp năm ấy: Được thăng thưởng chức danh Chánh đội trưởng Suất đội Tinh Binh sung chức vụ Chỉ huy Nội vệ với quyền hành Hiệp quản. Nhưng vẫn còn mang án giáng 2 cấp bảo lưu.
Tháng giêng năm Tự Đức thứ 30: Được xóa án – được phục hội phẩm hàm chức vụ như trước. Tháng hai năm ấy được trở về đơn vị cũ.
Tháng giêng năm Tự Đức thứ 31: Được phái đi chống giặc ở tỉnh Nam Định. Tháng 8 năm ấy: Nhân Đại lễ mừng thọ Nhà vua tròn 50 tuổi, được thưởng 1,5 tháng tiền lương. Mùa đông năm ấy: Dự sát hạch công vụ đạt hạng Bình.
Tháng ba năm Tự Đức thứ 32: Được trở về đơn vị cũ. Tháng 6 năm ấy: Do can tội liên quan đến việc thất thoát lương của tỉnh nên bị can án bồi thường tập thể. Tháng 5 năm ấy: Nhân đại lễ mừng thọ BÀ mẹ Vua lên lão 70 tuổi, được hưởng 1 tháng tiền lương. Tháng 10 năm ấy: Được cử đi làm Phân khảo kỳ thi võ ở Võ Thí tràng tại tỉnh Hà Nội.
Tháng giêng năm Tự Đức thứ 33: Do can tội huấn luyện quân sĩ không được tinh nhuệ nên bị cắt phạt 9 tháng tiền lương. Tháng tư năm ấy: Lại được thăng chức Cẩm binh Cai Đội sung chức Hiệp quản. Tháng sáu năm ấy: Dự sát hạch công vụ tại tỉnh đạt hạng Ưu.
Tháng bảy năm Tự Đức thứ 34: Được phái đi trấn thủ đồn Thục Luyện.
Tháng ba năm Tự Đức thứ 35: Được trở về đơn vị cũ.
Tháng bảy năm Tự Đức thứ 36: Được Nhà vua ban ơn thăng thưởng lên một cấp bậc. Tháng giêng năm ấy: Được cùng thăng thưởng lên một cấp bậc chung cho tất cả quan quân của cả nước. Tháng 9 năm ấy: Được thăng lên chức hàm: Quản Cơ.
Tháng 5 năm Hàm Nghi thứ Nhất: Quyền Bố chánh sứ tỉnh Hà Tĩnh là ông Lê ... làm bản Trích lục ghi nhận về việc: Bộ Binh ra Lục tự sức về cho tỉnh biết là đã xem xét thăng chức hàm Phó Lãnh binh cho viên chức ấy khi có điều kiện. Trước đó, ngày 22 tháng 3 năm ấy: Bộ Binh đã phụng Chỉ của Nhà vua chuẩn tâu cho bổ thụ khi có khuyết chức. Do vậy, Tỉnh làm bản Trích lục này để cấp cho viên chức ấy.
Nhắc lại Trích lục:
Phó Lãnh binh mới của Tiệp Võ vệ Quản cơ sung Hiệp quản Trương Văn Chỉnh hãy tuân theo.
 
Tháng 6 Hàm Nghi năm thứ Nhất: Quyền Bố chánh sứ tỉnh Hà Tĩnh là ông Lê ... và lĩnh Án sát sứ là ông Trịnh ... ra Quyết định: chiếu theo đề xuất của quyền Lãnh binh tiến cử người tài giỏi giữ chức Phó Lãnh binh đã được Chỉ của nhà vua ghi nhận ở bản Trích lục nên Tỉnh tiến hành làm Bằng cấp cho viên chức ấy hàm Phó Lãnh binh của tỉnh nhà. Phàm tất cả mọi việc quân hãy cùng với quan quyền Lãnh binh bàn bạc nhất trí để đôn đốc các cấp dưới chỉ huy quân sĩ, sai phái các công vụ cho chu đáo, thỏa đáng, quyết không được coi thường mọi việc quân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tỉnh.
Nhắc lại Quyết định:
Tiệp Võ vệ Quản cơ sung Hiệp quản quyền Phó Lãnh binh là ông Trương hãy căn cứ vào Quyết định này.
 
Tháng 7 năm Hàm Nghi thứ Nhất: Quan bố chánh sứ tỉnh Hà Tỉnh là ông Lê ... và quan Án sát sứ là ông Trịnh ... ra Quyết định: Hiện ở dưới có sự phòng bị, có ủy quyền cho quan chức tìm tòi người tài để giao chức nên đã xét được viên chức ấy là người mạnh mẽ. Vã lại, trước đây đã có Chỉ của nhà vua ghi nhớ việc bổ thụ chức Phó lãnh binh khi có dịp tỉnh khuyết chức vụ ấy.
Nay Tỉnh ra Quyết định bổ nhiệm chức hàm Phó Lãnh binh cho viên chức ấy. Tất cả mọi việc quân, cấc quan Chánh, Phó lãnh binh hãy nhất trí đôn đốc thực hiện các công vụ chu đáo, thỏa đáng. Nếu lơ là chức trách, sẽ có phép công xử lý.
Nhắc lại Quyết định:
Tiệp Võ vệ Quản cơ sung Hiệp quản nhậm chức tân Phó Lãnh binh là ông Trương hãy căn cứ theo quyết định này.
 
NHỮNG SẮC, BẰNG ... CỦA NHÀ VUA, CỦA QUAN LẠI TRIỀU ĐÌNH NHÀ NGUYỄN LỆNH CHO ÔNG PHÓ BẢNG VÕ TRƯƠNG VĂN CHỈNH TỪ NĂM TỰ ĐỨC THỨ 23 (1870) ĐẾN NĂM ĐỒNG KHÁNH THỨ NHẤT (1886)
 
Phiên âm:
Sắc
Võ Phó bảng Trương Văn Chỉnh quán Quảng Bình tỉnh, Quảng Ninh phủ, Phong Đăng huyện, Mỹ Lộc tổng, Phú Hòa xã, tiền kinh hữu Chỉ bổ thụ Tinh binh Chánh đội trưởng Thí sai Suất đội, tư Binh Bộ thanh thỉnh cụ đề, chuẩn Nhỉ ắn bổ Hà Tĩnh đạo Tiệp Võ vệ Thất đội Chánh đội trưởng Thí sai Suất đội suất nội đội tính binh tòng Cai quản viên phân phái công vụ. Nhược quyết chức phất kiền hữu quân chánh tại.
      Khâm tai!
Tự Đức nhị thập tam niên tứ nguyệt thập nhất nhật.
 
Dịch nghĩa: Sắc
 Lệnh cho Võ Phó bảng Trương Văn Chỉnh quê ở xã Phú Hòa, tổng Mỹ Lộc, huyện Phong Đăng, phủ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nguyên là Chánh đội trưởng Thí sai Suất đội Tinh binh. Nay theo lời tâu xin của Bộ Binh, Trẫm chuẩn y cho Nhà ngươi được giữ chức Chánh đội trưởng Thí  sai Suất đội chỉ huy Đội Bảy của Tiệp Võ vệ ở tỉnh Hà Tĩnh. Hãy đôn đốc quân sĩ trong Đội tuân theo sự sai phái của viên Cai quản để làm việc công vụ. Nếu coi thường chức trách, không tận tụy với việc quân sẽ bị xử lý theo quân pháp.
   Hãy noi theo!.
   Ngày 11 tháng 4 năm Tự Đức thứ 23 – “1870”
 
1.        BẰNG CẤP CỦA QUAN QUẢN ĐẠO CỦA ĐẠO HÀ TĨNH
 Phiên âm:
       Hà Tĩnh đạo Phó Quản đạo Ngô ..., Điển học Thương biện Đạo vụ Nguyễn ... vi Bằng cấp sự: Tư tiếp lĩnh Phó Lãnh binh Lê ... tự tư thuộc Đạo: Dương, Tiệp nhị vệ Hiệp quản công xuất sai phái, nhu nhân tra hữu tiêu thuộc Tiệp Võ vệ Thất Đội Suất đội Trương Văn Chỉnh vi nhân mẫn cán khả kham quyền quản, tư kỳ tri biện đẳng, Nhân trinh sát thuộc thật trừ lánh. Tư Binh Bộ đường tri chiếu. Ngoại hợp hành Bằng cấp vi y Nhị vệ quyền sung Hiệp quản, quản suất Vệ nội tính binh sai phái công vụ yếu kỳ thỏa tế. Nhược sở sự phất kiền, hữu công pháp tại tu chí bằng cấp giả.
       Hữu Bằng cấp:
       Dương, Tiệp nhị vệ quyền sung Hiệp quản Trương Văn Chỉnh cứ thử.
       Tự Đức nhị thập lục niên nhị nguyệt thập bát nhật.
 
Dịch nghĩa:
       Quyết định của các quan quản đạo của đạo Hà Tĩnh.
       Quan phó Quản đạo của đạo Hà Tĩnh là ông Ngô ... và quan Điển học Thương biện của đạo Hà Tĩnh là ông Nguyễn ... ra Quyết định về việc: xem xét tờ trình của quan Phó Lãnh binh Lê... là thuộc quan của Đạo trình tự chọn người làm Hiệp quản cho hai vệ Dương, Tiệp để sai phái quân sĩ trong các đơn vị quân đội. Qua tìm hiểu đã xét chọn được Suất đội đội 7 của Tiệp Võ vệ Trương Văn Chỉnh là người năng nổ, tháo vát có khả năng quản lý thông thạo mọi việc công vụ. Vậy nên trình lên cho quan Thượng thư Bộ Binh xét duyệt. Đồng thời ra Quyết định bổ nhiệm cho y được giữ chức Hiệp quản của hai Vệ này để tham gia chỉ huy quân sĩ các đội ngũ làm việc quân chu đáo, thỏa đáng. Nếu lơ là công vụ, không hoàn thành chức trách sẽ có phép công xử lý.
        Nhắc lại quyết định:
        Quyền sung Hiệp quản hai vệ Dương Võ và Tiệp Võ là Trương Văn Chỉnh hãy căn cứ theo Quyết định này.
        Ngày 18 tháng 02 năm Tự Đức thứ 26 – (1873)
 
Phiên âm:
        Lĩnh Hà Tĩnh đạo Quản đạo Dương ... và lĩnh Phó Quản đạo Nguyễn ... vi Bằng cấp sự: tư tiếp bổn đạo Phó Lãnh binh đính tư tự tiêu nội Tiệp Võ vệ Hiệp quản khuyết nhất sai phái, nhu nhân tra hữu y vệ Thất đội Suất đội Trương Văn Chỉnh võ Phó bảng xuất thân vi nhân mẫn cán khả kham quyền quản y Vệ, tỉ sung sai phái, tư kì thẩm biện đẳng. Nhân trừ lánh tư Binh Bộ đường tri chiếu. Ngoại tiếp hợp hành Bừng cấp cai viên y Vệ sung quyền Hiệp quản Tổng lãnh quan quản đốc y Vệ chư viên tính sai phái công vụ yếu kì thỏa tế. Nhược sở sự phất kiền, hữu quân pháp tại tu chí Bằng cấp giả.
        Hữu Bằng cấp:
        Quyền sung Tiệp Võ vệ Hiệp quản thất đội Suất đội Trương Văn Chỉnh cứ thử.
        Tự Đức Nhị thập bát niên ngũ nguyệt sơ bát nhật.
 
Dịch nghĩa:
       Quan Quản đạo đạo Hà Tĩnh là ông Dương ... và quan Phó Quản đạo là ông Nguyễn ... ra Quyết định về việc chọn người giao việc. Căn cứ vào Tờ trình của quan Phó Lãnh binh hiện ở vệ Tiệp Võ có khuyết một chức danh Hiệp quản. Qua tìm hiểu, thấy trong Vệ này có viên Suất đội đội 7 Trương Văn Chỉnh xuất thân Phó bảng võ là người năng nổ, tháo vát xứng đáng được bổ nhiệm vào chức vụ này. Nên đạo tôi tư trình lên Thượng thư Bộ Binh xét duyệt. Đồng thời ra Quyết định bổ nhiệm viên chức ấy làm Hiệp quản của Tiệp Võ vệ để theo các quan Tổng lĩnh vệ đôn đốc các viên chức cùng quân sĩ trong Vệ làm công vụ chu đáo, thỏa đáng. Nếu coi nhẹ công vụ, lơ là chức trách ắt có quân pháp xử lý.
       Nhắc lại Quyết định:
       Quyền sung Tiệp Võ vệ Hiệp quản Suất đội đội 7 Trương Văn Chỉnh hãy căn cứ theo Quyết định này.
        Ngày mồng 8 tháng 5 năm Tự Đức thứ 28 – “1875”
 
Phiên âm: Sắc
       Hà Tĩnh tỉnh Tiệp Võ vệ Thất đội Tinh binh Chánh đội trưởng Thí sai Suất đội quyền Hiệp Quản Trương Văn Chỉnh tại chức niên thâm phả năng mẫn cán. Tư Cai tỉnh viên thanh thỉnh cụ đề, chuẩn Nhĩ bổ thụ Tinh binh Chánh đội trưởng Suất đội, nhưng quyền sung Tiệp Võ vệ Hiệp quản suất nội Vệ tính binh. Phàm chư công vụ y lệ phụng hành. Nhược quyết chức phất kiền hữu quân chánh tại
       Khâm tại!
       Tự Đức nhị thập cửu niên thập nhất nguyệt sơ ngũ nhật.
 
Dịch nghĩa:
      Sắc lệnh của vua Tự Đức
      Lệnh cho viên Chánh đội trưởng Thí sai Suất đội của Đội 7 Tinh binh ở Tiệp Võ vệ tại tỉnh Hà Tĩnh là Trương Văn Chỉnh đã có thâm niên làm việc cần mẫn trong quan ngũ. Nay theo lời tâu trình của viên Cai tỉnh, Trẫm chuẩn y cho Nhà ngươi giữ chức Tinh binh Chánh đội trưởng Soát đội được bổ sung vào làm Hiệp quản của Tiệp Võ vệ để làm công cụ y theo lệ cũ. Nếu coi thường chức trách , lơ là việc quân, ắt sẽ có quân pháp xử lý.
      Hãy noi theo!
      Ngày mồng 5 tháng 11 năm Tự Đức thứ 29 – “1876”
 
Phiên âm:
      Sắc
      Hà Tĩnh tỉnh. Chánh đội trưởng Suất đội quyền sung Tiệp Võ vệ Hiệp quản Trương Văn Chỉnh tại chức niên thâm công vụ mẫn cán, kinh Cai tỉnh viên thanh thỉnh cụ đề, Chuẩn Nhĩ thăng thụ Cấm binh Cai đội nhưng sung y Vệ Hiệp quản suất nội Vệ tính binh. Phàm chư công vụ y lệ phụng hành. Nhược quyết chức phất kiền hữu quân chánh tại.
      Khâm tai!
      Tự Đức tam thập tam niên tam nguyệt nhị thập bát nhật
 
Dịch nghĩa: Sắc lệnh của vua Tự Đức
      Lệnh cho Chánh đội trưởng Suất dội quyền sung Tiệp Võ vệ Hiệp quản Trương Văn Chỉnh đương chức ở tỉnh Hà Tĩnh đã có thâm niên công vụ cần mẫn đáng biểu dương thăng thưởng. Nay theo lời tâu trình của viên Cai tỉnh, Trẫm chuẩn y cho Nhà ngươi được thăng lên chức Cai đội Cấm binh, đồng thời vẫn giữ trách nhiệm làm Hiệp quản của Tiệp Võ vệ như trước để đôn đốc quân sĩ trong Vệ làm công vụ theo y lệ cũ. Nếu coi thường chức trách, lơ là việc quân, ắt có quân pháp xử lý.
      Hãy noi theo!
      Ngày 28 tháng 3 năm Tự Đức thứ 33 – “1880”
 
Phiên âm:
      Thự Hà Tĩnh tỉnh Bố chánh sứ Lê ... Vi Trích lục sự: Tiền tiếp Binh Bộ Lục tự: tại tỉnh tiệp tương y viên khả kham đại trúng tỉnh Phó lãnh binh chi chức. Bổn niên tam nguyệt nhị thập nhị nhật phụng Chỉ trước bạ ký án sĩ khuyết lánh. Chuẩn khâm thử Lục biện đẳng. Nhân hợp hành Trích lục tuân phụng tu chí Trích lục giả.
      Hữu Trích lục.
      Tân Mông ký bổ Phó lãnh binh Tiệp Võ vệ Quản cơ sung Hiệp quản Trương Văn Chính cứ thử.
      Hàm Nghi nguyên niên ngũ nguyệt sơ cửu nhật.
 
Dịch nghĩa: Trích lục của quan tỉnh Hà Tĩnh.
      Quyền bố chánh sứ tỉnh Hà Tĩnh là ông Lê ... làm Bản Trích lục ghi nhận việc: Trước đây Tỉnh có tiếp được Bản Lục tự của Bộ Binh sai bảo lập danh sách sắp xếp thứ tự xem xét bổ khuyết chức Phó Lãnh binh. Nay đã tìm được viên chức ấy có khả năng đảm đương được chức trách này. Ngày 22 tháng 3 năm nay, Tỉnh tôi đã phụng Chỉ trước bạ ghi nhận chỗ bổ khuyết và đã ra Quyết định bổ nhiệm chức Phó lãnh binh cho viên quan chức này.
      Nhắc lại Trích lục:
      Phó Lãnh binh mới của Tiệp Võ vệ là Quản cơ sung Hiệp quản Trương Văn Chỉnh hãy tuân theo Trích lục này.
      Ngày mồng 9 tháng 5 Hàm Nghi năm thứ nhất – “1858”
 
Phiên âm:
      Hà Tĩnh tỉnh Bố Chánh sứ Lê ... lĩnh Án Sát sứ Trịnh ... vi Bằng cấp sự: Hiện hạ hữu sự phòng bị ủy phái nhu viên: Sát đắc y viên vi nhân cường cán. Tiền kinh hữu Chỉ ký bổ Phó Lãnh binh khả kham Thương ủy lánh giáp triệp. Ngoại hành Bằng cấp y viên, sung tác vi Phó Lãnh binh. Phàm chư binh sự thương đồng Chánh, Phó Lãnh binh quan đốc biện yếu kỳ thỏa tế. Nhược sở sự phất kiền, hữu công pháp tại tu chí Bằng cấp giả.
      Hữu Bằng cấp:
      Tiệp Võ vệ Quản cơ sung Hiệp quản tân sung tác vi Phó Lãnh binh Trương Văn Chỉnh cứ thử.
      Hàm Nghi nguyên niên lục nguyệt sơ tam nhật.
 
Dịch nghĩa:
      Quyết định của quan tỉnh Hà Tĩnh:
      Quan Bố chánh sứ tỉnh Hà Tĩnh là ông Lê ... và quan Án sát sứ là ông Trịnh ... ra Quyết định công nhận ở dưới hiện có sự phòng bị, được ủy phái viên tìm ra viên chức ấy là người mạnh mẽ, cần mẫn. Trước đây đã có ý Chỉ Nhà vua ghi nhận bổ nhiệm chức Phó Lãnh binh. Các quan tỉnh đã nhất trí ra Quyết định bổ nhiệm viên chức ấy giữ chức Phó Lãnh binh. Phàm mọi việc quân, các quan Chánh, Phó lãnh binh hãy cùng nhau bàn bạc nhất trí để đôn đốc các viên chức và binh sĩ trong Vệ làm việc quân chu đáo, thỏa đáng. Nếu công việc không trôi chảy sẽ có phép công xử lý.
      Nhắc lại Quyết định:
      Phó Lãnh binh mới cửa Tiệp Võ vệ là nguyên Quản cơ sung Hiệp quản Trương Văn Chỉnh hãy căn cứ theo Quyết định này.
      Ngày mồng 3 tháng 6 năm Hàm Nghi

Nguồn tin: www.hotruongnghetinh.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay17,410
  • Tháng hiện tại289,820
  • Tổng lượt truy cập9,169,123

banner trai
 
banner right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây